Projekt sa aktuálne uchádza o finančnú podporu v rámci výzvy „NedisKVALIFIKUJ SA!“ zameranej na podporu celoživotného vzdelávania, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (operačný program „Ľudské zdroje“  Európskeho sociálneho fondu).

  Strana 2 z 2

  MINEDU
  ESF
  OPLZ

   

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
  a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

   Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny