V Ý Z V A na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Názov zákazky: „Prenájom vybavenia pre vzdelávanie v sonografii“, CPV kód: 72260000-5 Služby súvisiace so softvérom, 33124120-2 Diagnostické ultrazvukové prístroje.

  V Ý Z V A na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Názov zákazky: „Ultrasonografický simulátor“, CPV kód: 34150000-3 - Simulátory.

  Projekt ECHOKARD získal finančnú podporu v rámci výzvy „NedisKVALIFIKUJ SA!“ zameranej na podporu celoživotného vzdelávania, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (operačný program „Ľudské zdroje“ Európskeho sociálneho fondu). Projekt bude realizovaný v období 09/2018 – 08/2020. Vlastné vzdelávacie aktivity budú realizované od apríla 2019.

  Projekt sa aktuálne uchádza o finančnú podporu v rámci výzvy „NedisKVALIFIKUJ SA!“ zameranej na podporu celoživotného vzdelávania, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (operačný program „Ľudské zdroje“  Európskeho sociálneho fondu).

  Strana 2 z 2

  MINEDU
  ESF
  OPLZ

   

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
  a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

   Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny