Vzdelávanie v echokardiografii

Echokardiografia je kľúčovou zobrazovacou metódou v prevencii a diagnostike srdcovocievnych ochorení. Je preto kľúčovou kompetenciou hlavne kardiológov, anestéziológov, lekárov intenzívnej a urgentnej medicíny.

 

Simulácie v oblasti vzdelávania v echokardiografii majú vo svete pevné miesto v špecializačnom i celoživotnom vzdelávaní lekárov hlavne z dôvodu vysokej efektívnosti. Cieľom projektu je vytvorenie a prevádzkovanie kvalitného programu  pre celoživotné vzdelávanie v echokardiografii.

 

O projekte

Vzdelávací program bude pozostávať z kurzov a workshopov zameraných na jednotlivé zobrazovacie modality (TTE a TEE), doplnený bude aj o tzv. „point of care“ vyšetrenia. Konkrétne vzdelávacie aktivity budú optimalizované pre jednotlivé lekárske špecializácie. Lektori budú vybraní na základe ich kvalifikačných predpokladov, v spolupráci s odbornými lekárskymi spoločnosťami.

 

Rovnako bude s odbornými spoločnosťami konzultovaná náplň a forma kurzov, priebežne hodnotená ich kvalita a pripravované metodické pokyny s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť vytvoreného vzdelávacieho programu.

 

Najdôležitejším študijným a tréningovým didaktickým prostriedkom bude sonografický simulátor. Umožní štúdium a nácvik v potrebnom rozsahu bez obmedzovania pacienta, prinesie aj množstvo výhod podmieňujúcich efektívnosť vzdelávania. Súčasťou vzdelávacieho programu bude však aj nácvik s využitím reálnych sonografických zariadení na modeloch resp. figurantoch.

 

Realizácia vzdelávacieho programu je plánovaná priamo na jednotlivých relevantných zdravotníckych pracoviskách v regiónoch Slovenska, taktiež na kongresoch, konferenciách a ďalších stretnutiach odbornej lekárskej verejnosti. Podporu realizácii projektu vyjadrila Slovenská kardiologická spoločnosť a Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne.

 

Navrhovaná štruktúra vzdelávacieho programu

 

  • kurzy a workshopy „kompletné klasické TTE“  (určený hl. pre kardiológov a internistov)
  • kurzy a workshopy „kompletné klasické TEE“  (určený hl. pre kardiológov a internistov)
  • kurzy a workshopy „základné TTE“ (určený hl.  pre anestéziológov, lekárov intenzívnej a urgentnej medicíny)
  • kurzy a workshopy „základné TEE“ (určený hl.  pre anestéziológov, lekárov intenzívnej a urgentnej medicíny)
  • kurzy a workshopy „point-of-care“ sonograf. vyšetrenia (zamerané na základy vyšetrovacích protokolov FAST, FATE a BLUE)
  • samovzdelávacie kurzy TTE a TEE, vytvorené a hodnotené v softvérovom didaktickom prostredí simulátora

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny