• Aktuality
pondelok, 15 apríl 2019 15:47

Výzva na predkladanie ponúk: Ultrasonografický simulátor

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V Ý Z V A na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Názov zákazky: „Ultrasonografický simulátor“, CPV kód: 34150000-3 - Simulátory.

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny